ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รวมข่าวสารและประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเอกชนในประเทศไทย คลิกที่ป้ายข่าวสารเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
VIRTUAL Manufacturing Labs
ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างเข้มแข็ง ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับใบสมัครชิงทุนการศึกษาออสเตรเลีย อะวอร์ดส - เอนเดเวอร์ ( Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจชาวไทยสามารถสมัครได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครข้อเสนอทุน "โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ประจำปี 2560
โครงการบ่มเพาะความพร้อมเพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน
ช่องทางการรับข่าวสารจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. กิจกรรมและโปรโมชั่น