ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ว!!!
02 พฤษภาคม 2560 (1,443 คน)
ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ว!!!

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับใบสมัครชิงทุนการศึกษาออสเตรเลีย อะวอร์ดส - เอนเดเวอร์ ( Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจชาวไทยสามารถสมัครได้แล้วนับตั้งแต่วันนี้

ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุของผู้สมัคร โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

• ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)

• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)

• ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)

• ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่

https://internationaleducation.gov.au/endeavour