ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560
29 กันยายน 2559 (2,935 คน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รับสมัครข้อเสนอทุน

"โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ"
ประจำปี 2560


เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการ
หรือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และการผลิตสมัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
โดยมี ดร.กรุณา ตู้จินดา เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการฯ
 
รายละเอียดต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
สำนักงานชุดประสานงานโครงการ
โทร 02-150-9561
อีเมล trf.aeg@gmail.com แบบฟอร์ม Concept Paper
 คู่มือสำหรับนักวิจัย ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 ประกาศสานักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” เรื่อง รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Next Generation Automotive and Smart Electronics Industry ประจาปี 2560
เนื้อหาอื่นๆ