เครือข่ายภาคเอกชน
 

 
     


บริษัทที่ร่วมโครงการ Pre-lab

     
     
     
Pre lab ที่ TGGS ชั้น 9   
OSS       Empty
Room
   

Walkway                  Walkway                  Walkway                  Walkway                  Walkway
IS     Bosch   Bosch   Bosch  
Bosch Bosch Bosch Bosch
 

 
Pre lab ที่ SIIT
เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัย และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย
สาขาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(CRDC-FC at SIIT)
 
CRDC-FC & KMUTT
เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(CRDC-FC at KMUTT)

 


รายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย!!
เครือข่ายโครงการ

มูลนิธิศึกษาวิจิยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(THICRER)

http://www.thicrer.org 


เครือข่ายโครงการ IEMAT
http://iemat.org


 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รับสมัครข้อเสนอทุน
"โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ"
ประจำปี 2560

เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการ
หรือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และการผลิตสมัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
โดยมี ดร.กรุณา ตู้จินดา เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการฯ
 
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างและสอบถามเพิ่มเติมได้จาก
สำนักงานชุดประสานงานโครงการ
โทร 02-150-9561
อีเมล trf.aeg@gmail.com แบบฟอร์ม Concept Paper
คู่มือสำหรับนักวิจัย ชุดโครงกำรอุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ประกาศสานักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”
เรื่อง รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Next Generation Automotive and Smart Electronics Industry ประจาปี 2560