จากการที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness) ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) โดยรัฐบาลมีเป้าหมายในการเพิ่มการลงทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภายในปี พ.ศ. 2559 และมุ่งสู่ร้อยละ 2 ของ GDP ในระยะต่อไป และเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้ 15 คน ต่อประชากร 10,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2559 และมุ่งสู่ 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในระยะต่อไปผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการลงทุนส่วนหนึ่งคือภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือบริษัทข้ามชาติ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการลงทุนของภาคเอกชนและจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ โดยการจัดระบบแรงจูงใจแก่บริษัท ทั้งแรงจูงใจทางการเงิน ภาษี การส่งเสริมการพัฒนากำลังคน การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายสนับสนุนการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Centre) ของบริษัทเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
               

              ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในเครือข่าย จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ “ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (Promotion Center for the Development of Company R&D Center in Thailand)” โดยเรียกว่าโดยย่อว่า โครงการ Company R&D Center (CRDC) โดยจัดตั้งสำนักงานเพื่อดำเนินการให้คำแนะนำแบบควรวงจร (One Stop Solution)โดยมีชื่อว่า ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ CRDC หรือเรียกว่า CRDC– FC(Company R&D Centre – Facilitation Center) เพื่อให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม โดยจะสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุนการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นช่วยอำนวยความสะดวก และหากแนวทางช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวให้กับประเทศไทย


             ซึ่งการพัฒนางานวิจัยงานหนึ่งให้สำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หลายคนพบปัญหาในการทำงาน วิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีที่ไม่พร้อม หลายครั้งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้คู่แข่งนำหน้าไปหลายก้าว การไม่รู้แหล่งเครื่องมือหรือแหล่งความรู้หรือแหล่งในการหาข้อมูลหรือคำปรึกษาทำให้การทำงานติดขัด สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือ ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ CRDC (Company R&D Center - Facilitation Center) หรือเรียกสั้นๆว่า CRDC-FC ซึ่งเป็นศูนย์รวมองค์ประกอบทุกอย่างที่จะใช้ในการวิจัยและพัฒนาที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาไปพร้อมๆกับคุณ แบบครบวงจร เราให้มากกว่าบริการแต่เราให้
คำตอบ (Beyond Service We Give Solutions)
 
ที่ CRDC-FC คุณจะพบกับ

OSS (One Stop Solutions)
ห้องสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่และนักวิจัยที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยวางแผนการดำเนินงานวิจัยและติดต่อหน่วยงานต่างๆ สำหรับขอการสนับสนุนด้านเครื่องมือ ความรู้ เทคโนโลยี และจัดหาผู้เชียวชาญที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือในงานวิจัย และช่วยเหลือด้านข้อมูลนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับช่วยเหลือในงานวิจัย
 
IS (Innovation Space)
พื้นที่รวมรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมล่าสุด ข้อมูลนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดให้มีบรรยากาศผ่อนคลายและบรรยากาศของ
นวัตกรรมเข้าด้วยกัน เหมาะแก่การนั่งทำงาน การปรึกษา และการประชุมที่ไม่เป็นทางการ
 
Pre-R&D Establishment Lab
พื้นที่บ่มเพาะความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนโดยเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของแต่ละบริษัท
ที่สนใจในการพัฒนากิจกรรมที่นำไปสู่การงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทโดยทางโครงการให้จัดสรรพื้นที่ให้ตามที่บริษัท
ยื่นใบสมัครขอใช้พื้นที่ในการตั้งหน่วยศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยมีนักวิจัยของแต่ละบริษัทประจำอยู่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดกันระหว่างบริษัทที่ไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อในการวิจัยและพัฒนาได้แก่
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของรัฐที่ช่วยให้การเข้าถึงห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน
นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อการเติมโตอย่างยั่งยืนของศูนย์วิจัยแลพัฒนาของภาคเอกชน
 
ห้องปฏิบัติการภายนอก
ศูนย์ CRDC-FC ไม่ได้มีเพียงห้องที่มีอยู่ภายในอาคารเท่านั้นแต่ยังทำความร่วมกับมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆเกิดเป็น
เครือข่ายในการขอคำแนะนำปรึกษา ตลอดจนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆ ได้อีกด้วย