บริษัทที่ควรเข้าร่วมโครงการ
 
- เป็นอุตสาหกรรมหรือกิจการที่มีเทคโนโลยีในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ CRDC เทคโนโลยีเป้าหมายได้แก่ เทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้แก่ การออกแบบ (Design)  กลศาสตร์ (Mechanics) และวัสดุและการผลิต (Materials and Manufacturing) สำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่ Electronics&Electrical, Automotives, Materials&Manufacturing, Energy&Environment, Transport&Logistics, Food&Chemicals และ Bio&Medical
 
- มีเป้าหมายในการร่วมงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาเพื่อเกิดการวิจัยและพัฒนาร่วมกันอย่างครบวงจร
 
- ต้องการแสดงงานวิจัยและการพัฒนาของเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ หรือเพื่อหาช่องทางในการเพิ่มตลาดรับรองทางการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
 
- ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องอันนำไปสู่การการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
 
- ต้องการเสนอความต้องการด้านต่างๆแก่ภาครัฐเพื่อช่วยในการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือขยายงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอชน อาทิ ความต้องการเชิงนโยบาย ความต้องการด้านเงินร่วมลงทุนในด้านต่างๆทั้งการพัฒนาบุคคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และ ความต้องการด้านเทคโนโลยีที่ขาดแคลนในประเทศ
 
ต้องการเข้าร่วมโครงการ

     ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (โครงการCRDC) ที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน รูปแบบการขอรับการสนับสนุน และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้ที่ ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการCRDC (CRDC-FC)