ด้านที่สนับสนุน
 
การสนับสนุนที่ให้
 
มาตรการ/นโยบาย/โครงการ
 
หน่วยงานดำเนินการ
 
ค่าบริการ
ให้คำแนะนำ
 
ช่วย
ดำเนินการให้
บุคลากร

 
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย
ไปทำงานในบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด
Talent Mobility
 
สวทน และมหาวิทยาลัย
ในเครือข่าย
ไม่มี ไม่มี
พัฒนาบุคลากรร่วมกับภาคการศึกษาแบบตรง
ตามความต้องการ
Wil, สหกิจศึกษา

 
สวทน (Wil)
และมหาวิทยาลัยใน
เครือข่าย
   
โครงสร้างพื้นฐาน
-พื้นที่
-เครื่องมือ และอุปกรณ์

 
-พื้นที่บ่มเพาะด้านต่างๆ
ในมหาวิทยาลัยหรือ
อุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคทีมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในราคาพิเศษ
-พื้นที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 
Pre-R&D Establishment* 
CRDC-FC
และหน่วยงานเครือข่าย


 
ไม่มี 
ไม่มี 
ทุนวิจัยหรือพัฒนา
นวัตกรรม
 
เงินสนับสนุน
 
ทุนวิจัยร่วม (ยื่นโดยนักวิจัย
หรือเอกชนตามประเภททุน)


 
สวทน , สกว , สวทช , NIA , CRDC 
ไม่มี

 
 

 
5% ของทุน
ที่ได้รับจากภาครัฐ

 
สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ สิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ลดหย่อนภาษี 300% เพื่องานวิจัย
มาตรการวิจัยและพัฒนาของ
BOI
สวทช และสรรพากร
BOI และสรรพากร

 
ไม่มี 1%ของมูลค่าที่ได้รับสิทธิประโยชน์
2%ของมูลค่าที่ได้รับสิทธิประโยชน์
อื่นๆ
-เข้าร่วมอบรม สัมนา workshop 
-รับข่าวสาร วารสาร  
ติดต่อ CRDC-FC
1.Call Center 2.ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ฯ และเครือข่าย 3.สมัครใช้บริการ CRDC Smart Service (450 บาท/เดือน)

 
 
หมายเหตุ : *STI ให้การสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ SMEs ที่มีแผนการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน และค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการโครงการ