การบริการและการสนับสนุน

บริการแบบ One stop solution คือ บริการแบบครบวงจรช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายดาย และรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ลดปัญหาการติดต่อกับต่างองค์กรที่ล้าช้า
 
ประเภทการบริการ
1. ช่วยจัดหาและพัฒนาบุคลากร
ช่วยจัดหาบุคลากรที่มีความถนัดและความสามารถในเทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการ เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยีนั้นๆอย่างครบถ้วน ร่วมถึงการจัดสัมมนาตามโอกาสต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ
 
2. ช่วยจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ช่วยแนะนำและประสานงานเพื่อเข้าใช้เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบตามหน่วยงานต่างๆ
 
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ช่วยเสาะหาและดำเนินการไปสู่การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ช่วยแนะนำและประสานงานไปสู่เครือข่ายนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และโรงงานอุตสาหกรรม ประสานงานหรือจัดกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ความสามารถและอัพเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
4. จัดหาพื้นที่ในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
ช่วยจัดหาพื้นที่ในการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยมีการให้เช่าพื้นที่ชั่วคราวในการทดลองทำการวิจัยเบื้องต้น เพื่อบ่มเพาะความพร้อม (โครงการ Pre R&D establishment) ในพื้นที่ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์อยู่รอบด้าน สะดวกสบายในการติดต่อและง่ายต่อการเข้าถึง
 
5. ช่วยเสนอแนะนำการใช้นโยบายของภาครัฐ
ช่วยแนะนำและประสานงานให้ภาคเอกชนเข้าใจนโยบายโครงการตลอดจนมาตรการสนับสนุนต่างๆของภาครัฐที่มีอยู่ และสามารถรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อภาครัฐในกรณีที่ยังไม่มีอยู่ได้อีกด้วย