•  
   
   
 • +++ข่าวประชาสัมพันธ์+++
 • ปัญหาในปัจจุบัน
  ประเทศไทยนำเข้าเทคโนโลยี กว่าปีละ 200,000 ล้านบาท  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ศักยภาพทางเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ไม่มั่นใจในการลงทุน ไม่มีเครื่อข่ายและตลาดรองรับได้
   
  ปัญหาระหว่างองค์กร
   รูปแบบการทำงานไม่ประสานกัน การวิจัยไม่ตรงตามความต้องการ
   เทคโนโลยีไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือต่อยอดนโยบายและมาตรการไม่  สอดคล้องกัน    
 • Gallery
 • CALENDAR
  กิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2562
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
  more...